Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το magnetfish.gr χρησιμοποιεί προσωπικά δεδόμενα του χρήστη δυο φορές. (Α) Κατά τη διαδικασία εγγραφής ως μέλη στις υπηρεσίες του magnetfish.gr και (Β) κατά την διάρκεια εισαγωγής στοιχείων για την εκτέλεση της παραγγελίας. Και στις δυο περιπτώσεις θα ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες.

Κάθε χρήστης αναλαμβάνει να : α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Στο magnetfish.gr κάνουμε χρήση των στοιχείων προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας και για την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση.

Το magnetfish.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Τα στοιχεία αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα στη βάση δεδομένων στον server μας και δεν γίνονται γνωστά σε τρίτους. Κάθε χρήστης οφείλει να δείχνει την ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων.